உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, July 05, 2006

ஓடத் தொடங்கிவிடு.

ஆப்ரிக்க மானுக்குத் தெரியும் தான் எழுந்ததும் ஒடோட வேண்டுமென்று.
அது அரிமாவைவிட தான் ஓடி தன் உயிர்காத்தாக வேண்டும்.
ஆப்ரிக்க அரிமாக்கும் தெரியும் தான் எழுந்ததும் ஒடோட வேண்டுமென்று.
அது ஆப்ரிக்க மான் இல்லையேல் பட்டினியால் சாக வேண்டும்.
நீ ஆப்ரிக்க மானா அரிமாவா என்பது கேள்வி இல்லை.
கிழக்கே கதிரவன் எழுந்ததும் நீ ஓடத் தொடங்கிவிடு.

“Every morning in Africa, a gazelle wakes up.
It knows it must run faster than the fastest lion, or it will be killed
Every morning a lion wakes up.
It knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death.
It does not matter whether you are a lion or a gazelle.
When the sun comes up, you better start running.”
- African proverb in Thomas Friedman's book


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்