உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Friday, July 21, 2006

மீதியவை

மனித உடலின் பொதுவான வெப்ப நிலை-98.4டிக்ரி பாரன்கீட் அல்லது 36.9 டிக்ரி சென்டிகிரேட்
சென்டிகிரேட் மற்றும் பாரன்கீட் தெர்மாமீட்டர்கள் -40டிக்ரி சென்டிகிரேட்டில் ஒரே அளவைகாட்டும்.

Electricity-A good servent but a bad master.

ABsConDEr- A,B,C,D,E on one word
UnquEstIOnAbly-Vowels A,E,I,O,U on one word

Ask any fool : How to catch a Squirrel? he has the exact answer which is...
Climb up a tree and just be yourself.
Squirrel will come to you on their own.
They just love nuts!...

Who Said English is Easy
Fill this blank with
Yes or No?
1. __ I don't have a BRAIN.
2. __I dont have SENSE.
3. __I am STUPID.

"I love being married. It's so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life."
- Rita Rudner

"When a thing ceases to be a subject of controversy, it ceases to be a subject of interest."
- William Hazlitt

"When everyone is against you, it means that you are absolutely wrong-- or absolutely right."
- Albert Guinon

"We cross our bridges when we come to them and burn them behind us, with nothing to show for our progress except a memory of the smell of smoke, and a presumption that once our eyes watered."
- Tom Stoppard


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்