உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, October 17, 2006

SMS வழி இந்திய ரயில்வே தகவல்கள்

SMS வழி இந்திய ரயில்வே குறித்ததான தகவல்கள் பெற முடியும் என்கிறார்கள்.
இங்கே அதற்கான வழிமுறைகளை இறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.
Download

முயன்று பார்த்ததில்லை.
Indian Railways System Access through SMS.
SMS Codes Table
To get Railway Information on Mobile Phones using SMS, follow these steps
1. Which Operator & Circle you are in
2. Type the Pink Coloured Text according to the information you want followed by white coloured text e.g
1. For getting PNR Status type IRPNR
2. For getting Seat Availability in particular Train type IRAVB
3. For getting Train Time Table for particular Train type IRTT
4. Send the message to the Short Access Number of your Operator.
Click here to download more details


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்