உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, January 17, 2007

Thanjavooru Gopuramey பாடல் வரிகள்


திரைப்படம் : வாத்தியார் (2006)
இசை : இமாம்
இயக்கம் : வெங்கடேஷ்
பாடியவர்கள் : கல்யாணி மேனன் , கார்த்திக்
நடிப்பு :அர்ஜூன்,மால்லிகா கபூர் சுஜா
இயற்றியவர் : தாபு சஙகர்

வரிகள்:

ஆண்
தஞசாவூரு கோபுரமே தஞசாவூரு கோபுரமே
எனன ஒசரம ஒசரம ஒசரம சிருசசா சிலர செதரும
ஆததா அபபன பேரகவுட மறநதேன
இநத உசுர உசுர உசுர ஒனககு கொடுதத பிறகும
நீ டும பூககளா பொறபபேன (தஞசாவூரு)

ஆண்
தஞசாவூரு தஞசாவூரு கோபுரமே

பெண்
தோடு ரெணடு தோடு ரெணடு வேணுமே
வைர மால வைர மால வேணுமே
ரெணடும வாஙகிததாடா களவனே

ஆண்
நான ரெணடும வாஙகி தநதா
நீ எனன தருவ செலலம

பெண்
நீ ரெணடும வாஙகி தநதா
நான எனன தருவேன தஙகம

ஆண்
ஒனககு ரொமப தான ஆச

பெண்
ஒனககு ரொமப ரொமப ஆச

ஆண்
சா எனனோட ஆசய நீ பாததுகக
ஒனனோட ஆசய நான பாததுககிறேன
தஞசாவூரு கோபுரமே தஞசாவூரு கோபுரமே

பெண்
தினம தினம எனன நீ வுடடிடடு
ஜாலியாக ஊரு சுததி காடடணும
கேடடதெலலாம வாஙகித தரனும

ஆண்
எனன இழுதது மடியில போடடு
நீ உமமா நெறைய தரணும

பெண்
எனன இடுபபில சுமநது கொணடு
நீ சோறு ஊடடி விடணும

ஆண்
ஒனககு ரொமப தான சேடட

பெண்
ஒனககு ரொமப ரொமப சேடட

ஆண்
சா எனனோட சேடடய நீ தாஙகிகக
ஒனனோட சேடடய நான தாஙகிககிறேன (தஞசாவூரு)

Watch Vaathiyar Video Songs Here

Download Vaathiyar Mp3 Here

Kalyaani Karthik Thanjavooru Gopurame Kalyani Menan Thanjavooru Gopuramey Vaathiyaar songs lyrics Vaathiyar film Arjun, Mallika Kapoor, Prakash Raj, Suja Vadivelu,A.Venkatesh D.Imman


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்