உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Saturday, April 10, 2004

பிடித்ததுசனி-10

உயர்ந்து வளர்ந்திருக்கும் அடர்ந்த மரக் காடுகள்
ஊடுருவிக் கடப்பதென உறுதிபூண்டிருக்கிறேன்
முடிவாய்க் கண் மூடிவிடும் முன்
நெடுந்தூரம் போய்யாகவேண்டும்
நெடுந்தூரம் போய்யாகவேண்டும்

"The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."
-Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்