உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, May 09, 2006

வரிசைகளின் வரிசை

அனைத்து "Computer`s system File" -களும் அதன் Properties- உடன் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே. http://www.fileproperties.com/

அனைத்து File Extension-களும் அவற்றை எப்படி திறப்பது போன்ற விவரங்களுடன் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://filext.com/

அனைத்து DLL file-களும் இறக்கம் செய்யலாம் இங்கே. http://www.windll.com/

அனைத்து Linux RPM-களும் இறக்கம் செய்ய வசதியாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://rpm.sh-linux.org/rpm-index-2004/index.html

அனைத்து விண்டோஸ் Event Eiewer Event id-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.eventid.net/

அனைத்து Microsoft Knowledge Base களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.kbalertz.com/

அனைத்து ISO Country Code களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.orangehedgehog.com/resources/content.php?show=iso_country_codes

அனைத்து ASCII Code-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.good-stuff.co.uk/useful/ascii.php

அனைத்து RFC-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.good-stuff.co.uk/useful/rfc.php

அனைத்து IEEE Standard-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.ieee802.org/802info.html

அனைத்து Country based TLD-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm

அனைத்து Generic TLD-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.iana.org/gtld/gtld.htm

அனைத்து TLD-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt

அனைத்து Resistor Color Code-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.aikenamps.com/ResistorColorCode.htm

அனைத்து HTML Color Code-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.orangehedgehog.com/color/

அனைத்து DOS Command-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.easydos.com/dosindex.html

அனைத்து Linux Command-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.linuxdevcenter.com/linux/cmd/

அனைத்து Solaris Command-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.allcommands.com/index.php3?page=http%3A//www.allcommands.com/solaris%2520commands%2520list.html

அனைத்து SMTP Command களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.orangehedgehog.com/resources/content.php?show=smtp_commands

அனைத்து POP3 Command களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.orangehedgehog.com/resources/content.php?show=pop3_commands

அனைத்து Port/Protocol/Service number-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.iana.org/assignments/port-numbers

அனைத்து Mineral-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.galleries.com/minerals/byname.htm

அனைத்து IT Certifications-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.infosyssec.com/infosyssec/itcert.htm

அனைத்து Google Service-களும் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே http://www.tipmonkies.com/2005/11/17/the-penultimate-guide-to-google-services

வகை:தொழில் நுட்பம்.
வகை:பொது அறிவு


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories4 comments:

anbuselvaraj said...

Good job. Intersting and useful. Thanks

Anonymous said...

Superb !!!

PKP said...

Thanks Anbuselvaraj and Thanks shiva.Thanks for leaving comments.

Anonymous said...

Hi many information about file extensions are on http://www.file-extensions.org

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்