உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, December 12, 2005

36 தமிழ் வீடியோ பாடல்கள்

36 தமிழ் வீடியோ பாடல்கள் இறக்கம் செய்ய
http://tamiltracker.free.fr/video/

வகை:தமிழ் வீடியோ மூவீஸ் MP3
Tamil Video Movies MP3


Email PostDownload this post as PDF

தமிழ் MP3 பாடல்கள்

தமிழ் MP3 பாடல்கள் இலவசமாக உங்கள் கண்ணியில் இறக்கம் செய்ய (You need to sign up)
http://www.cooltoad.com

வகை:தமிழ் வீடியோ மூவீஸ் MP3
Tamil Video Movies MP3


Email PostDownload this post as PDF

Monday, June 06, 2005

கடிக்கிறாங்கயா

1.காலண்டர் ஏன் ரொம்ப பந்தா பண்ணுது?
Because it has a lot of dates!

2.கம்ப்யூட்டர் ஏன் தும்மிட்டே இருக்கு?
virus காய்ச்சலாம்!

3.Why did the parents put their son in the fridge?
Because they didn't want to spoil him!

4.Who built the ark?
I have Noah idea!

5.Which is faster: heat or cold?
Heat, becase you can always catch a cold!

6.What do you call a row of dolls?
A Barbieque!

7.What is the most dangerous city?
Electricity!

8.What is the capital of Washington?
The W!

9.What is full of holes but can still carry water?
A sponge!

10.What starts with T, ends with T, and is full of T?
A teapot!

11.What word is always pronounced wrong?
Wrong.

வகை:நகைச்சுவை


Email PostDownload this post as PDF
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்