உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, June 06, 2005

கடிக்கிறாங்கயா

1.காலண்டர் ஏன் ரொம்ப பந்தா பண்ணுது?
Because it has a lot of dates!

2.கம்ப்யூட்டர் ஏன் தும்மிட்டே இருக்கு?
virus காய்ச்சலாம்!

3.Why did the parents put their son in the fridge?
Because they didn't want to spoil him!

4.Who built the ark?
I have Noah idea!

5.Which is faster: heat or cold?
Heat, becase you can always catch a cold!

6.What do you call a row of dolls?
A Barbieque!

7.What is the most dangerous city?
Electricity!

8.What is the capital of Washington?
The W!

9.What is full of holes but can still carry water?
A sponge!

10.What starts with T, ends with T, and is full of T?
A teapot!

11.What word is always pronounced wrong?
Wrong.

வகை:நகைச்சுவை


Email PostDownload this post as PDF
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்