உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, January 17, 2007

என்னடி முனியம்மா Vaathiyaar Lyrics


திரைப்படம் : வாத்தியார் (2006)
இசை : இமாம்
இயக்கம் : வெங்கடேஷ்
பாடியவர்கள் : கார்த்திக் பிளேஸ்
நடிப்பு :அர்ஜூன்,மால்லிகா கபூர் சுஜா
இயற்றியவர் : தாபு சஙகர்

வரிகள்:

ஆண்
எனனடி முனியமமா ஒஙகணணுல மையி
யாரு வசச மையி இது நான வசச மையி
நீ முனனாலே போனா நான பினனாலே வாரேன........வாடி
முனனாலே போனா நான பினனாலே வாரேன.................... .( எனனடி)
கடடபபுளள குடட புளள கருகமணி போடடபுளள
நாககு செவநத புளள கணணமமா
இனி நான தானடி ஒன புருசன பொனனமமா.......................( எனனடி)

குழு
எனனடி முனியமமா இபப எனனடி முனியமமா

ஆண்
குததால அருவியில குளிசசாலும அடஙகாத.....
அததானின ஒடமபு சுடு கணணமமா ..
நீ அருகில வநதா சிலுசிலுககும பொனனமமா...........( எனனடி)
கணடாஙகி பொடவகடடி கைநிறைய கொசுவம வசசு
இடுபபுல சொருகிறியே கணணமமா
அது கொசுவம அலல என மன சு பொனனமமா........... ( எனனடி)
மழையில நனையும போது
மாநதோபபில ஒதுஙகும போது
மெலல அணைககும போது கணணமமா
ஒன மேனி நடுஙகலாமா பொனனமமா

ஆண்
ஒதத ரூபா தாரேன ஒனபபததடடும தாரேன
ஒததுகிடடு வாடி நாம ஓடபபககம போவோம

ஆண்
நீ முனனாலே போனா நான பினனாலே வாரேன

பெண்
ஒதத ரூபா வேணாம ஒன ஒனபபத தடடும வேணாம
ஒதது கிட மாடடேன நீ ஒதுஙகி நிலலு மாமோய

ஆண்
நீ முனனாலே போனா நான பினனாலே வாரேன

ஆண்
கடடபபுளள குடட புளள...... ( எனனடி)

Watch Vaathiyar Video Songs Here

Download Vaathiyar Mp3 Here

Yennadi Muniyamma Vaathiyaar songs lyrics Vaathiyar film Arjun, Mallika Kapoor, Prakash Raj, Vadivelu, A.Venkatesh D.Imman Ennadi Muniyamma Karthik, Blaaze Yenadi Muniyama


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்